Про нас

Історія заснування факультету

Серед факультетів Уманського державного педагогічного університету особливе місце посідає один із наймолодших і найперспективніших – факультет соціальної та психологічної освіти.

В історії заснування факультету соціальної та психологічної освіти можна назвати чотири відправних точки. Перша – осінь 1930 року, коли за рішенням Ради Народних Комісарів УРСР був заснований вищий педагогічний заклад в Умані – Уманський Інститут Соціяльного (за старою орфографією) виховання. Відтак факультет можна назвати прямим спадкоємцем того маленького вузу – першопрохідця на освітній стежині краю.

Друга відправна точка – 2002 р., коли на педагогічному факультеті Уманського державного педагогічного університету вперше було здійснено набір студентів на спеціальності соціальна педагогіка та практична психологія.

Третя відправна точка – 2003 р., який знаменувався заснуванням Інституту соціальної та мистецької освіти, одним із структурних підрозділів якого стало соціально-психологічне відділення.

Четверта відправна точка – вересень 2005 р., рік народження факультету. Наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було створено факультет соціальної педагогіки та практичної психології.

Заснування такого структурного підрозділу університету – вимога часу, необхідність вирішення гострих соціальних проблем сьогодення, а саме: деформація основних функцій сучасної сім’ї, бездоглядність і безпритульність дітей та підлітків, соціальне сирітство, алкоголізм та наркоманія, асоціальна поведінка неповнолітніх та ін.

У 2012 р. факультет соціальної педагогіки та практичної психології перейменовано на факультет соціальної та психологічної освіти, що зумовлено відкриттям у 2011–2012 н.р. нових напрямів підготовки.

Факультет сьогодні

FotorCreated

Факультет соціальної та психологічної освіти функціонує відповідно до законів України «Про освіту», «Про Вищу освіту», положень Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Кадровий склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який налічує 61 особу. Докторів наук, професорів – 7, кандидатів наук, доцентів – 41, викладачів – 13. З метою підвищення якості освіти вони вдосконалюють, розробляють та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи студентів, перспективний педагогічний досвід.

 

Навчальна діяльність

jg78Z2L-vX8

Відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України організація навчального процесу на факультеті передбачає впровадження кредитно-трансферної системи навчання; використання інформаційно-комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання; індивідуалізацію навчально-виховного процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів; впровадження електронних засобів навчання, комп’ютерних навчальних програм; розробку навчально-методичного забезпечення; використання сучасних систем контролю якості знань студентів.

Програма підготовки майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників та практичних психологів передбачає, насамперед, розвиток їх в особистісному, професійному та соціальному плані, а його результатом є не просто набуття спеціальних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. З цією метою студенти під керівництвом викладачів залучаються до різноманітних видів навчальної, науково-дослідної, творчої, волонтерської діяльності, де найбільш повно можуть реалізуватися їх здібності, потреби та життєві плани.

Формування самоактуалізації особистості студента забезпечується через оволодіння професійними знаннями вивчаючи дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки, які визначенні освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки фахівців за вказаними напрямами. Особлива увага приділяється формуванню у студентів професійних умінь і навичок застосовувати отримані професійні знання на практиці.

Домінуючим ресурсом у процесі формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога є практика, яка збагачує спеціально-предметну та дидактичну компетентність студента, створює можливості використання теоретичних положень вивчених наук у вирішенні практичних завдань, дозволяє навчитися володіти конкретними соціально-педагогічними технологіями вирішення завдань у ході професійної діяльності. Базою практик виступають ЗОШ, Центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Управління праці та соціального захисту населення, спеціалізовані соціальні служби, реабілітаційні центри, дитячі притулки, школи-інтернат та інші заклади соціальної сфери.

 Наукова діяльність

Під час навчального процесу особлива увага звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень у процесі написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти беруть участь у роботі Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства УДПУ імені Павла Тичини подвійного підпорядкування (НАПН та МОН України), науково-дослідних лабораторій «Педагогічного краєзнавства Черкащини», «Вдосконалення майстерності практичного психолога» та «Педагогічної компетентності» й є співробітниками двох держбюджетних тем. Під керівництвом викладачів студенти постійно є учасниками студентських наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів, стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Практична психологія».

Студентська активність та успішність у навчанні, науковій та громадській діяльності стимулюється присудженням іменних стипендій, а саме: стипендії Президента України, Верховної Ради України, стипендії імені О. А. Захаренка, персональної стипендії, стипендії міського голови та ін.

Пріоритетним напрямом діяльності факультету є підготовка науково-педагогічних кадрів через навчання в докторантурі зі спеціальностей «Соціальна робота», «Психологія» та «Науки про освіту».

  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктор філософії;
  • доктор наук.

Волонтерська діяльність

yuiGCxcEtfg

У 2010 р. на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена Студентська соціально-психологічна служба, яка є складовою частиною психологічної служби системи освіти України.

Метою діяльності Студентської соціально-психологічної служби УДПУ імені Павла Тичини є підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та соціальної педагогіки, захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників, а також організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів, соціальних робітників та практичних психологів в умовах вищого навчального закладу, їх підготовка до здійснення професійних функцій шляхом залучення до доброчинної діяльності, підтримка та розвиток соціальних ініціатив.
Для реалізації цієї мети службою здійснюється психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, психологічне просвітництво, психопрофілактична робота.
Діяльність служби забезпечується кафедрою соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки, студентами факультету соціальної та психологічної освіти.

Позанавчальна робота

На факультеті соціальної та психологічної освіти створена цілеспрямована й ефективна система соціально-виховної роботи, яка сприяє формуванню умов для успішної адаптації студентів-першокурсників та соціалізації студентської молоді протягом навчання в університеті.

З метою адаптації студентів-першокурсників до нового для них життя в університеті організовуються такі заходи, як: шефство старших курсів за групами студентів І курсу;

екскурсії студентів-першокурсників до Дендропарку «Софіївка»

та краєзнавчого музею міста Умань;

похід студентів-першокурсників з кураторами та членами студентського самоврядування до Білогрудівського лісу, де відбуваються тренінгові заняття на знайомство, спортивні змагання та традиційне для лісової атмосфери приготування каші.

До того ж, усі студенти першого курсу беруть участь у репетиціях концертів та святковій ході до Дня міста

Феєричною є презентація студентів першого курсу на щорічному фестивалі «Презентації студентів-першокурсників»

gilAqqqD_hU

Також для ознайомлення із величною історико-культурною спадщиною українського народу організовуються екскурсійні поїздки до визначних міст та історико-архітектурних об’єктів країни.

Традиційними для факультету стали такі заходи, як: фотоконкурс «Літо мрій»:

221

святкування Дня студента

святкування Дня української армії

новорічний карнавал

святкування Дня св. Валентина – конкурс «Кохання з першого погляду»

uLJFXuAY5pU

 

З метою активізації навчальної, наукової, громадської та виховної роботи студентів започатковано конкурси «Кращий студент ФСПО», «Краща староста ФСПО», «Краща кімната у гуртожитку», «Краща група ФСПО».

y

 

З огляду на те, що рушійними силами навчання, поведінки і духовного розвитку студента є мотиви соціальної значущості майбутньої професії, на факультеті змістовною і святковою програмою відзначаються День працівників соціальної сфери

та День психолога

Як позитивне необхідно відзначити, що на факультеті діє періодичний орган – студентська газета «Калейдоскоп ФСППП» , на сторінках якої висвітлюються події з життя факультету.

Особлива увага звертається на створення умов для виявлення талановитих студентів, розвитку їхніх творчих можливостей.

Так, створено рок-гурт «Оріон»

skYWrXOoKp4

хореографічну  студію «CHEMISTRY»,

команду КВН «Каркаде»

C-Pfa3x1bDQ

й Арт-лабораторію, яка об’єднує студентів, котрі мають жагу до мистецтва.

У рамках діяльності лабораторії проводяться творчі вечори, мистецькі акції тощо.

Матеріально-технічна база факультету

Матеріально-технічна база факультету забезпечує належні умови для навчання, побуту та відпочинку студентів, задоволення інших життєвих потреб. Майбутні соціальні педагоги та практичні психологи мають широкі можливості пошуку та реалізації своєї активної життєвої позиції не тільки в навчанні та науці, але й в творчості та спорті. Предметом особливої уваги професорсько-викладацького складу є організація змістовного дозвілля, формування комунікативних рис та всебічного розвитку особистості студентів. У гуртожитках створені належні умови для проживання студентів, у тому числі й студентських сімей.

Таким чином, навчання на факультеті соціальної та психологічної освіти сприяє оволодінню майбутнім фахівцем професійних знань, умінь і навичок проведення наукових досліджень та підтримки корисних ініціатив, формує висококваліфікованих фахівців у сфері діяльності «людина–людина».


Адолескарий
счетчик посещений